கோலம், கோலம் போடுவது எப்படி

மார்கழி கோலங்கள் 2017!

மார்கழி உங்கள் வீட்டு வாசலை அலங்கரிக்க சில கோலங்கள் இங்கே.. கோலமிட்டவர்: பிரியா தரேசானி

கோலம், செய்து பாருங்கள்

மார்கழி கோல வரிசை: 7 புள்ளியில் எத்தனை விதமான கோலங்கள்!

இட நெருக்கடி உள்ள இடங்களில் குறைவான இடத்தை வைத்து, அழகான சின்ன சின்ன கோலங்கள் போடலாம்.7 புள்ளி நேர்ப்புள்ளி 1 முடிய...

செய்து பாருங்கள்

மார்கழி கோலம்: ரங்கோலி

எழுத்தாளர் ஜீவசுந்தரி வீட்டு கோலம் இது.

செய்து பாருங்கள்

11 புள்ளியில் எளிதான புள்ளிக்கோலம்

புள்ளிக்கோலத்தில் 11 புள்ளி நேர்ப்புள்ளி 1 முடிய உள்ள இந்தக் கோலத்தை எளிதாகப் போடலாம். முயற்சித்துப் பாருங்கள்....

செய்து பாருங்கள்

மார்கழி கோலம்: புள்ளிக் கோலத்தில் இதயம், பன்னீர் தெளிப்பான்

இதய வடிவ கோலத்துக்கு படத்தைப் பார்த்து புள்ளி இடவும். பன்னீர் தெளிப்பானுக்கும் அப்படியே. அனைத்தும் நேர்ப்புள்ளிகள்தான்.