இன்றைய முதன்மை செய்திகள், செய்து பாருங்கள், வீடு பராமரிப்பு, வீட்டை அலங்கரித்தல்

சங்கு, சிப்பிகளை சேகரித்ததுண்டா?

ஒவ்வொரு அலைக்கும் ஒரு சங்கதி சொல்லும் கடலை ரசிக்காமல் இருக்க முடியாது. கடலை மட்டுமா, கரையெங்கும் பரந்து கிடக்கும் மணலை, மணலில் புதைந்திருக்கும் விதம்விதமான சங்கு, சிப்பிகளை ரசித்திருப்போம். ரசித்ததை சிலர் வீடு வரை எடுத்து வருவதுண்டு. சில நாட்களில் அவை குப்பைக்குப் போய்விடும் என்பதுதான் இறுதியாக வரும் பரிதாபம். சங்கு, சிப்பிகளை இனம் வாரியாக பிரித்து பராமரிக்கும் வழக்கம் மேலை நாடுகளில் உண்டு. சங்கு, சிப்பி சேகரிப்பதற்கென்றே அவர்கள் கடற்கரைகளைத் தேடி பயணப்படுவதுண்டு. இது பணக்காரர்களுக்கான… Continue reading சங்கு, சிப்பிகளை சேகரித்ததுண்டா?