கோலம், செய்து பாருங்கள், நீங்களும் செய்யலாம், பாரம்பரியம், புள்ளிக் கோலம், மார்கழி கோலம், வீடு பராமரிப்பு

புள்ளிக் கோலம் எப்படி உருவானது?

புள்ளி கோலம் கற்கலாம்! கோலங்களில் புள்ளிகளை அடிப்படையாக வைத்து போடப்படும் புள்ளி கோலம் ரொம்பவே சிக்கலான ஒன்று. இதைப் போடுவதற்கு நுட்பமான அறிவு தேவை. கணக்கும் நுண்ணிய கவனிப்பும் இதற்கு உள்ளே பொதிந்திருக்கும் அறிவியல் விஷயங்கள். இன்னோரு பயன், மனதை ஒருமைப்படுத்துவது. கல்விக்கூடங்கள் இல்லாத அந்தக் காலத்தில் வீட்டுக்குள்ளே அடைபட்டுக் கிடந்த பெண்களுக்கு கணக்கு கற்றுக் கொடுத்தவை இந்தக் கோலங்கள்தான். இன்று மனதை ஒருநிலைப்படுத்தவும் கணிதம் பயிலவும் ஏராளமான வழிகள் உண்டு! ஆனால் அந்தக் கால பெண்கள் உருவாக்கிய கணக்கை அடிப்படையாகக்… Continue reading புள்ளிக் கோலம் எப்படி உருவானது?