அறிவியல், கண் பாதுகாப்பு, நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி!, மருத்துவம்

நீதிபதிகள் அணிந்த குளிர்கண்ணாடிகள்!

நோய்நாடி நோய்முதல்நாடி - 36 ரஞ்சனி நாராயணன் ‘கண்ணாடி’ என்று நாம் பொதுவாகச் சொல்லும் விஷயத்தில் எத்தனை வகைகள் இருக்கின்றன தெரியுமா? முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிகள் - இவற்றில் சில ‘பூதம் காட்டும்’ (நம்மை இல்லீங்கோ!). எங்கள் ஊரில் இருக்கும் சர் விச்வேச்வரையா தொழில்நுட்ப அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கும் கண்ணாடிகளை நீங்கள் அவசியம் வந்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு வகைக் கண்ணாடிகள் நம்மை பத்து மடங்கு குண்டாகக் காட்டும் (எனக்குப் பிடிக்கவே பிடிக்காது!) சில  மிக மிக ஒல்லியாகக்… Continue reading நீதிபதிகள் அணிந்த குளிர்கண்ணாடிகள்!