கோலம், கோலம் போடுவது எப்படி, செய்து பாருங்கள்

மார்கழி கோல வரிசை: சில பார்டர் கோலங்கள்

பார்டரில் போட சில கோலங்கள். புள்ளிகள் மனக்கணக்குதான்!

Advertisements
கோலம், செய்து பாருங்கள்

மார்கழி கோல வரிசை: 7 புள்ளியில் எத்தனை விதமான கோலங்கள்!

இட நெருக்கடி உள்ள இடங்களில் குறைவான இடத்தை வைத்து, அழகான சின்ன சின்ன கோலங்கள் போடலாம்.7 புள்ளி நேர்ப்புள்ளி 1 முடிய...

கோலம், கோலம் போடுவது எப்படி, செய்து பாருங்கள்

மார்கழி கோலம் வரிசை: விளக்குக் கோலம்

மார்கழி கோலங்கள் வரிசையில் இதோ இரண்டு விளக்குக் கோலம்...கோலத்தைப் பார்த்து புள்ளி வைக்கவும்.

கோலம், கோலம் போடுவது எப்படி, செய்து பாருங்கள்

மார்கழி கோலங்கள்-சக்கரக் கோலம்

வரப்போகும் மார்கழியை கோலங்களுடன் கொண்டாடுங்கள். இனி நான்கு பெண்களில் கோலங்கல் வரிசை கட்டும்...

கோலம், கோலம் போடுவது எப்படி

பூக்கூடை கோலம்!

புள்ளிக் கோலங்கள் நான்கு பூக்கூடைகள் இணைந்தது போன்ற இந்த கோலம் மிக அழகாக உருவாக்கப் பட்டிருக்கிறது. எட்டுப் புள்ளி எட்டு வரிசை நேர்ப்புள்ளியாக வைத்து, நான்கு பக்கமும் படத்தில் உள்ளதுபோல் புள்ளி வையுங்கள். இந்தக் கோலத்தைப் போட்டு முடித்து விட்டு கோலத்தைச் சுற்றிலும் ஒரு வரிசை புள்ளி வைத்து பார்டர் கோலத்தைப் போடுங்கள்.